WeatherUnderground 7-day Forecast: Beclav
Vasrnap Vasrnap jszaka Htf Htf jszaka Kedd Kedd jszaka Szerda Szerda jszaka Cstrtk Cstrtk jszaka
Helyenknt felhs Tlnyoman felhs Helyenknt felhs Helyenknt felhs Helyenknt felhs Helyenknt felhs Tlnyoman felhs Felhs Snow H
Helyenknt felhs Tlnyoman felhs Helyenknt felhs Helyenknt felhs Helyenknt felhs Helyenknt felhs Tlnyoman felhs Felhs Snow H
-1°C -5°C -1°C -3°C 2°C -4°C 0°C -4°C -2°C -3°C

 

Vasrnap
 
Helyenknt felhs. A legmagasabb hmrsklet -1C. Szlerssg DK 10 s 15 km/h kztti.
Vasrnap jszaka
 
Tlnyoman felhs. A legalacsonyabb hmrsklet -5C. Szlerssg DK 10 s 15 km/h kztti.
Htf
 
Helyenknt felhs. A legmagasabb hmrsklet 0C. Szelek Ny s vltozkony.
Htf jszaka
 
Helyenknt felhs. Kiterjedt fagy valszn. A legalacsonyabb hmrsklet -3C. Szelek NyNy s vltozkony.
Kedd
 
Helyenknt felhs. A legmagasabb hmrsklet 2C. Szelek Ny s vltozkony.
Kedd jszaka
 
Helyenknt felhs. A legalacsonyabb hmrsklet -4C. Szlerssg KDK 10 s 15 km/h kztti.
Szerda
 
Tlnyoman felhs. A legmagasabb hmrsklet 0C. Szlerssg DK 15 s 25 km/h kztti.
Szerda jszaka
 
Felhs. A legalacsonyabb hmrsklet -4C. Szlerssg DK 15 s 30 km/h kztti.
Cstrtk
 
A dlutn folyamn kialakul havazs. A legmagasabb hmrsklet -2C. Szlerssg DK 15 s 25 km/h kztti. A h valsznsge 40%. A hrteg vastagsga nem ri el a(z) 2 cm-t.
Cstrtk jszaka
 
H. A legalacsonyabb hmrsklet -3C. Szlerssg DK 10 s 15 km/h kztti. A h valsznsge 40%. A hrteg vastagsga nem ri el a(z) 2 cm-t.
Pntek
 
Dleltt jeges csapadk. A legmagasabb hmrsklet 0C. Szelek DDK s vltozkony. A csapadk eslye 30%.
Pntek jszaka
 
Ks jszaka jegeseds. A legalacsonyabb hmrsklet -3C. Szlerssg DDK 10 s 15 km/h kztti. A csapadk eslye 60%.
Szombat
 
Esbe fordul jg. A legmagasabb hmrsklet 2C. Szlerssg DDK 10 s 15 km/h kztti. A csapadk eslye 50%.
Szombat jszaka
 
Tlnyoman felhs. A legalacsonyabb hmrsklet 1C. Szlerssg DNy 15 s 25 km/h kztti.

 

Forecast from WeatherUnderground for Beclav.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.